สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 3 มี.ค.66 ถึงวันที่ 23 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “บัณฑิตวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว”
 
     

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย กําหนดจัดโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “บัณฑิตวิจัยสร้างสรรค์ และนวัตกรรม : ศาสตร์ ศิลป์ และเศรษฐกิจสีเขียว” ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2566 ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการแบบออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลงานวิจัยนั้น ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครนําเสนอผลงานวิจัยได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/ 

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย ขอประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวเพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้รับทราบและเข้าร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อไป 

อนึ่ง เนื่องจาก ณ วันจัดการประชุมวิชาการฯ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการปรับสถานภาพเป็นยุบเลิกหน่วยงานแล้ว ดังนั้น เจ้าภาพในการจัดประชุมจะดําเนินการในนามของมหาวิทยาลัยศิลปากร

วันที่
22-23 มิถุนายน 2566

สถานที่
แบบออนไลน์

ลงทะเบียน
http://conference.su.ac.th/register/ 

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0-2849-7502-3

รายละเอียด