สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.66 ถึงวันที่ 20 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP)
 
     

ด้วยสํานักวิจัยและพัฒนา โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กําหนดจัดโครงการอบรม เรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (GCP) ขึ้นในระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.60 - 16.30 น. ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องดังกล่าว สามารถนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปทํางานวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

ในการนี้ สํานักวิจัยและพัฒนาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการอบรมฯ ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน จึงขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมตามวันเวลาดังกล่าว โดยท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/RsVHx6jzTZ4kGDUY9 หรือผ่าน QR Code ด้านล่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรม อัตราคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยจะประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมให้ทราบในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ทางอีเมล์ผู้สมัครและทางหน้าเว็บไซต์สํานักวิจัยและพัฒนา (http://rdo.psu.ac.th) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณอรุณวรรณ แซ่ลิ้ว โทร 0 7428 6955 E-mail: arunwan.s@psu.ac.th

วันที่
ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2566 เวลา 08.60 - 16.30 น.

สถานที่
ณ โรงแรมคริสตัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียน
https://forms.gle/RsVHx6jzTZ4kGDUY9
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยเก็บค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมอบรม อัตราคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายบูรณภาพการวิจัย
คุณอรุณวรรณ แซ่ลิ้ว
โทร. 0 7428 6955
E-mail: arunwan.s@psu.ac.th

รายละเอียด