สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.66 ถึงวันที่ 5 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
 
     

 ด้วยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้กําหนดจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง บทบาทอุดมศึกษาต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting number : 2518 963 2521 Password: 123456 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีความเข้าใจ สนใจ และมีส่วนร่วมกับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยในแต่ละพื้นที่สามารถดําเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

คณะกรรมาธิการจึงมีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทําให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการพัฒนากําลังคนของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทย โดยคํานึงถึงศักยภาพและความแตกต่างของพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

วันที่
วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 นาฬิกา

สถานที่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting number : 2518 963 2521 Password: 123456

ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRky2WyAsEog8glGoysnXrNYcvbjnTc45UFAQI0O8uBZqzUw/viewform

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ
โทรศัพท์ 0 2831 9158
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : scisenate@gmail.com

รายละเอียด