สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มี.ค.66 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024
 
     

ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่ามูลนิธิ The Matsumae International Foundation (MIF) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งเมื่อปี 2522 โดยนาย Matsumae Shigeyoshi ซึ่งเป็นวิศวกรที่เคยดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคของกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารญี่ปุ่นและผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย Tokai ในกรุงโตเกียว ได้จัดสรรทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024 จํานวน 10 ทุน เป็นระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างเดือนเมษายน 2567 - มีนาคม 2568) สําหรับบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานวิจัยที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีอายุไม่เกิน 49 ปี โดยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรม และการแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และที่ผ่านมามีนักวิจัยไทยที่ได้รับทุนนี้รวม 27 คน ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือน ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น (arrival fund) บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดไป – กลับ (ไทย – ญี่ปุ่น) ประกันการเดินทางระหว่างประเทศและการทัศนศึกษาในญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของทุนได้ที่ QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ 

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจึงขอประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ ทั้งนี้หากมีผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนฯ สามารถส่งใบสมัครได้ที่ application@mif-japan.org ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566

ลงทะเบียน
ส่งใบสมัครได้ที่ application@mif-japan.org ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มขับเคลื่อนทุนมนุษย์นานาชาติ
กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2610 5402 (เจะฮัสนะฮ)
โทรสาร 0 2355 5570

รายละเอียด