สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.66 ถึงวันที่ 15 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจําปี 2566
 
     

 ตามที่สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดส่งบันทึกเลขที่ อว 6001/ 1080 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้มีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจําปี 2566 ซึ่งมีกําหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นั้น 

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2566 สถาบันการศึกษาได้มีการปรับเปลี่ยนกําหนดการเปิดภาคการศึกษาให้เร็วขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การรับสมัครคัดเลือกบุคคลดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนกําหนดการรับสมัครเป็น ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566 ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น 

ในการนี้ สวทช. จึงขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกําหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้มีโอกาสรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจําปี 2566 ดังกล่าว จํานวน 70 ทุน เข้าศึกษาใน 3 หลักสูตรซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนดังต่อไปนี้ 
1. การสนับสนุนทุนการศึกษา ไม่เกิน 240,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละ 8,000 บาท ระยะเวลา 2 ปี

3. ค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการหรือค่าตีพิมพ์วารสาร ไม่เกิน 15,000 บาท ต่อคน ระยะเวลา 2 ปี (เบิกจ่ายตามจริงจากมหาวิทยาลัยที่ลงทะเบียน)
4. การเข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบขนส่งทางราง *ตามเงื่อนไขที่กําหนด* 

ทั้งนี้มอบหมายให้ นางสาวไพลิน มีประวัติ เป็นผู้ประสานงาน และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ หรือ QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ 

ลงทะเบียน
https://www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech/ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานกลาง
ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิจัย
โทร 02 564 7000 ต่อ 77230 (ไพลิน)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Phailin.mee@nstda.or.th 

รายละเอียด