สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.66 ถึงวันที่ 20 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกําลังคนของประเทศจากแต่ละหน่วยงาน
 
     

ตามที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้มีการพัฒนา E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกําลังคนของประเทศจากแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อยู่บนโครงสร้างเดียวกัน และได้มีการส่งหนังสือขอความร่วมมือให้นักศึกษาเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) ภายใต้ E-Workforce Ecosystem Platform ให้กับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่อ้างถึง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จึงขอคประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Portfolio) แก่บุคลากรและหน่วยงาน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยผู้ใช้งานระบบแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-portfolio) สามารถเก็บประวัติข้อมูลด้านการศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ทํางาน การฝึกอบรมต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมีระบบช่วยสร้างเรซูเม่แบบอัตโนมัติที่นําไปสู่การมีงานทําผ่านระบบจับคู่งานกับสถานประกอบการต่างๆ

ลงทะเบียน
https://ewe.go.th/

ติดต่อสอบถาม
สํานักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ
นางสาวธนพร คําขจร, นางสาววรรณิศา สวนสมบูรณ์
โทร.0 89767 8500, 0 84453 5413

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@tpqi.go.th 

รายละเอียด