สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.66 ถึงวันที่ 8 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตําบลโดยใช้ภาพถ่าย”
 
     

ด้วยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตําบลโดยใช้ภาพถ่าย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ 13 หมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจการถ่ายภาพได้แสดงความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดมุมมองหรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ผ่านทางภาพถ่าย โดยมีกําหนดเปิดรับผลงานภาพถ่าย ในระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566 ผ่านทางอีเมล nesdc.sv@gmail.com 

ในการนี้ สํานักงานฯ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด โดยมีรายละเอียดของการประกวดปรากฏตามสื่อประชาสัมพันธ์ที่แนบมาพร้อมนี้

ส่งผลงาน
nesdc.sv@gmail.com ระหว่างวันที่ 8 มีนาคม - 8 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถาม
คุณจิดาภา พุทธสิมมา
โทร 081-566-4970
อีเมล shuttervacademy@gmail.com

รายละเอียด