สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.66 ถึงวันที่ 2 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
 
     

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้นิสิตต้องประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และฝ่ายวิชาการได้ดําเนินการเปิดระบบประเมินฯ แล้ว เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ความทราบแล้ว นั้น

ฝ่ายวิชาการได้เปิดระบบให้ผู้บริหารส่วนงานวิชาการและอาจารย์ สามารถดูผลประเมินการเรียนการสอนประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2566 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบจํานวนนิสิตที่เข้าประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาที่ท่านรับผิดชอบ และกระตุ้นเตือนให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอน

ในการนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายวิชาการใคร่ขอความอนุเคราะห์ให้นิสิตเข้าประเมินการเรียนการสอนประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ที่เว็บไซต์ https://tles.tsu.ac.th/public/main.jsp ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 เมษายน 2566

ประเมินการเรียนการสอน
https://tles.tsu.ac.th/public/main.jsp ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 2 เมษายน 2566

รายละเอียด