สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 มี.ค.66 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สําหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 
     

ด้วยสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา เปิดให้มีการอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สําหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ)

ในการนี้ สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนาได้กําหนดเปิดรับแจ้งความประสงค์อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สําหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว ให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพ เพื่อเป็นคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ชาวไทยและชาวต่างชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลงทะเบียน
kspregis.thaijobjob.com

ติดต่อสอบถาม
สถาบันคุรุพัฒนา
โทร. 0 2281 1845

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ksp@saraban.mail.go.th

รายละเอียด