สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.66 ถึงวันที่ 22 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทําความดีเพื่อสังคม”
 
     

1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งเป็นบริการในรูปแบบการทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน ค่ายการเรียนรู้ การฝึกอบรม ผ่านกิจกรรมการนําชมฐานการจัดแสดงและฐานฝึกปฏิบัติในพิพิธภัณฑ์ภายในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง และบริการอื่น ๆ หากหน่วยงานท่านสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จําเป็นจะต้องมีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 30 ท่านต่อหน่วยงาน รายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.wisdomking.or.th หรือสแกน QR Code ท้ายเอกสารฉบับนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาวธันย์ชนก เกตุมณี สํานักพัฒนากิจการ พกฉ. โทร 094 331 7444

2. โครงการ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทําความดีเพื่อสังคม” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้ทักษะการจัดทําคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าในตนเอง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีจิตอาสา โดยเปิดรับสมัครเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ในรูปแบบทีม ทีมละ 2 - 5 คน ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR Code 

ติดต่อสอบถาม
กลุ่มสื่อสารองค์กร
โทร. 0 2333 3790
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pornchita.r@mhesi.go.th 

รายละเอียด