สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 22 มี.ค.66 ถึงวันที่ 22 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566