สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 22 พ.ค.66 ถึงวันที่ 22 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566