สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 10 ส.ค.66 ถึงวันที่ 10 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566