สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ก.ย.66 ถึงวันที่ 28 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) บัณฑิตวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 2565
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยได้รับการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจําปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 8.30 - 13.00 น. โดยรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings