สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.66 ถึงวันที่ 3 ต.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566