สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 7 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14
 
     

สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กําหนดจัดงาน International Invention Fair in the Middle East (IIFME) ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ รัฐคูเวต โดยเป็นนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและเป็นนิทรรศการนานาชาติที่สําคัญเป็นอันดับสองของโลก ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังกล่าวทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ info@iifme.com หรือเว็บไซต์ www.iifme.com

วันที่
ระหว่างวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่
ณ รัฐคูเวต

ลงทะเบียน
info@iifme.com หรือเว็บไซต์ www.iifme.com

รายละเอียด