สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 25 เม.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference”
 
     

ด้วยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสมุทรศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิกตะวันตก (Intergovernmental Oceanographic Commission Sub-Commission for the Western Pacific: IOC/WESTPAC) มีกําหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International Marine Science Conference” ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร รายละเอียดการประชุมประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 
1. Keynotes รับฟังบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสายงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2. Scientific Sessions & Special Forum เปิดโอกาสให้นักวิจัยนําเสนอผลงานทั้งในรูปแบบ
บรรยายและโปสเตอร์
3. Decade Action Incubators เป็นเวทีสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ที่สนใจ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลไปใช้ในการพัฒนา UN Ocean Decade Actions และผลักดันเป้าหมายทั้ง 7 ของ UN Ocean Decade
4. Decade Action Workshops เปิดโอกาสให้ UN Ocean Decade Actions ที่เกิดขึ้นแล้วแสวงหา partner เพิ่มเติม ทบทวนการดําเนินงานที่ผ่านมา และพัฒนาแผนงานในอนาคต

วันที่
ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567

สถานที่
ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียน
www.iocwestpac2024.com

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
โทรศัพท์ 0 2141 1333
โทรสาร 0 2143 9259
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research.dmcr.6@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม: iocwestpac2024@gmail.com 

รายละเอียด