สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)
 
     

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) โดยผู้ที่เข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่า ใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา (https://research.dru.ac.th/archives/3071) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

วันที่
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และผ่านระบบออนไลน์ (Google meet)

ลงทะเบียน
https://research.dru.ac.th/archives/3071 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โดยผู้ที่เข้าอบรมมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทร 0-2890-0001, 0-2890-1801 ต่อ 2082

รายละเอียด