สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.66 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 
     

ด้วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ดําเนินการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ ในระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ติดต่อสอบถาม
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ (นายเจนวิวัฒน์ฯ)
โทรศัพท์ 0 2141 7798, 0 2141 7681 โทรสาร 0 2143 9515
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ research_occ@constitutionalcourt.or.th

รายละเอียด