สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 6 พ.ย.66 ถึงวันที่ 6 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2566 หัวข้อ "เทคนิคการเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ" ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยวิทยากร คุณโกสินทร์ ศิริรักษ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นบรรณาธิการจัดการวารสาร Trends in Sciences ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซี่งมีผู้สนใจเข้าร่วม ประมาณ 200 คน

บันทึกการบรรยาย