สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 พ.ย.66 ถึงวันที่ 8 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการ 12th The international Electrical Engineering Congress (iEECON 2024)
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศไทย) (Electrical Engineering Academic Association (Thailand) (EEAAT) ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการ 12th The international Electrical Engineering Congress (iEECON 2024) ซึ่งมีกําหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้ 7 หัวข้อ ได้แก่ 1) Communications 2) Electronics & Control 3) Digital Signal Processing 4) Power & Energy 5) Computer & IT 6) Industrial Technology และ 7) Workshop on Recent Trends in Technologies โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ https://www.ieecon.org/ieecon2024/ ตามนี้หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ดร. ดิเรก บุญธรรม รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 3102 หรือ 081 487 4981

วันที่
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

สถานที่
ณ โรงแรม เดอะซายน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ลงทะเบียน
https://www.ieecon.org/ieecon2024/

ติดต่อสอบถาม
สถาบันวิจัยและพัฒนา งานประชุมวิชาการนานาชาติ iEECON 2024
โทรศัพท์ 0 2287 9600 ต่อ 3102 หรือ 081 487 4981
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : ieecon@mail.rmutk.ac.th

รายละเอียด