สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.66 ถึงวันที่ 15 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 
     

 สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กําหนดจัดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมและ Download แบบฟอร์มเอกสารเชิงแนวคิด (Concept paper) ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ rinnrct.com ภายในวันที่ 15 มกราคม 2567 ทั้งนี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง การเข้าร่วมงานกรณีมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักกรุณาเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดของท่าน และ วช. ขอปิดรับสมัครกรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเต็มจํานวนก่อนวันที่กําหนดไว้

2. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 (Thailand Research Expo 2024)” ระหว่างวันที่ 26 - 30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ  

ติดต่อสอบถาม
กองบริหารทรัพยากรการวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มงานส่งเสริมสมรรถนะกําลังคนวิจัยและนวัตกรรม
โทร 0 2579 1370 - 9 ต่อ 263 (ไอยลดา, ศศิกาญจน์)
E-mail: rinudom@nrct.go.th

รายละเอียด