สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.66 ถึงวันที่ 23 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA 2024)
 
     

 ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กําหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (The International and National Conference on Business Administration and Accountancy: INCBAA 2024) ซึ่งเป็นความร่วมมือของเครือข่ายสถาบันการศึกษาแห่งภูมิภาคด้านบริหารธุรกิจ 4 สถาบัน ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภายใต้ธีม “SDGs - ความท้าทายและโอกาสอนาคตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs - Challenges and Future Opportunities for Sustainable Development)” โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://incbaa2024.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณวุฒิพงศ์ หว่านดี โทรศัพท์ 0 7428 7840 E-mail: incbaa.psu@gmail.com 

วันที่
วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่
ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ลงทะเบียน
http://incbaa2024.org

ติดต่อสอบถาม
งานวิจัย นวัตกรรม และพันธกิจเพื่อสังคม
โทร. 0 7428 7840
โทรสาร 0 7428 7890
E-mail: incbaa.psu@gmail.com

รายละเอียด