สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 21 พ.ย.66 ถึงวันที่ 21 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิส ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนิการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิส ประจำปีการศึกษา 2566 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกาาเพื่อดำเนิการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน 2566 ณ ทรายทอง รีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน คือ อาจารย์อัฏฐพล เทพยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ นางสาวสุวารี คลองโคน หัวหน้าสำนักงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์