สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.66 ถึงวันที่ 28 พ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์
 
     

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ได้ให้สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แจ้ง เรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ต่อหน่วย บริหารและจัดการทุน (PMU) และหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เพื่อทราบข้อมูลอันนําไปสู่แนวปฏิบัติของโครงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบ และโครงการที่ไม่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน นั้น

ในการนี้ สกสว. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของ กสว. จึงขอนําส่งแนวปฏิบัติในการดําเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฉบับลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังแนบ

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการดําเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ สามารถสอบถามได้ที่กองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดําเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (งานมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์) สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 604, 618, 660 และ 614

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกว.)
สํานักบริหารงบประมาณ ววน : (คุณวริศรา ชื่นอารมย์) โทร. 0 2278 8200 ต่อ 8249
สํานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 604, 618, 660 และ 614

www.tsri.or.th

รายละเอียด