สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวการศึกษา
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ เพื่อรวบรวมการสืบค้นองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่ www.riclib.nrct.go.th/download511/homepage.htm
 
     
 

          ห้องสมุดงานวิจัย ส่วนหนึ่งของศูนย์ข้อสนเทศการวิจัย  ในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ไทย  เผยแพร่และอ้างอิงในห้องสมุดงานวิจัย  สืบค้นได้ภายในห้องสมุดงานวิจัยและผ่านอินเตอร์เน็ต  ห้องสมุดงานวิจัยได้จัดทำบรรณานุกรมรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์แบบ e-Book เผยแพร่เพื่อกระจายการเข้าถึงการมีองค์ความรู้งานวิจัยของประเทศ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์  www.riclib.nrct.go.th/download511/homepage.htm