สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวการศึกษา
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ได้จัดทำวารสาร "บัณฑิตศึกษา" ขึ้น จึงเชิญชวนอาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร โดยดูรายละเอียดได้ที่ http://grad.vru.ac.th/
 
     
   ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ได้จัดทำวารสาร "บัณฑิตศึกษา" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ จึงเชิญชวนให้ส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร "บัณฑิตศึกษา" 
   โดยสามารถส่งบทความและดูรายละเอียดได้ที่ 
http://grad.vru.ac.th/