สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวการศึกษา
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ" ราย 6 เดือน เน้นบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
     

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้จัดทำ "วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน" ราย 6 เดือน เน้นบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารได้รับการคัดเลือกจากศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  มีค่า Impact factor = 0.031

     ผู้สนใจสามารถส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความและคำแนะนำสำหรับผู้เขียนได้ที่ http://ird.rmuti.ac.th/newweb/