สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ชั้น 4 อาคาร 7 ในวันทำการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดภาคเรียน เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) นิสิตที่ต้องการใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้กรุณาติดต่อ
 
     
      ห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) วันและเวลาให้บริการ เวลา 09.00 - 16.00 น. วันทำการปกติและวันเสาร์-อาทิตย์ที่เปิดภาคเรียน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) วัตถุประสงค์เพื่อ 1. ให้นิสิตใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาค้นคว้า (มีเครื่องคอมพิวเตอร์บริการ 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง) 2. ให้นิสิตใช้เป็นสถานที่ทำงานและพักระหว่างการติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย 3. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการใช้บริการห้องแหล่งเรียนรู้กรุณาติดต่อสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 074 - 317655 / เว็บไซต์ www2.tsu.ac.th/org/grad