สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : **ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตว
 
     
   **ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2558 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่แนบ
   
1. ภาคเรียนปลาย : สำหรับนิสิตภาคปกติ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ พฤษภาคม 2562 

   2. 
ภาคเรียนฤดูร้อน : สำหรับนิสิตภาคพิเศษ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2562 จึงประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย