สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลท...
ประกาศพ้นสภาพนิสิต ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่2)...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาพื้นฐาน แล...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำ...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
เปิดรับสมัครแข่งขันชิงทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ประจําปีการศึ...
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ “Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ ทําความดีเพื...
อบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู สําหรับผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ...
ประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565...
การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “จุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในระดับท้องถิ่นและตําบลโดยใช้ภาพถ่าย”...
E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านกําลังคนของประ...
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ โครงการ TAIST-Tokyo Tech ประจําปี 2566...
ขยายระยะเวลาการส่งบทคัดย่อและบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 14...
ทุนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯในทรินิตี้คอลเลจ (Prince Mahidol Bursary Fund at Trinity College)...
ทุนวิจัย MIF Research Fellowship Program 2024...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...