ข้อมูลคณะ

รหัสคณะ คณะ แก้ไขข้อมูล
01 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences
02 คณะวิทยาศาสตร์
Faculty of Science
03 คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
04 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
Faculty of Technology and Community Development
05 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
Faculty of Health and Sports Science
06 คณะศิลปกรรมศาสตร์
Faculty of Fine Arts
07 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Faculty of Economics and Business Administration
08 คณะนิติศาสตร์
Faculty of Law
09 บัณฑิตวิทยาลัย
Faculty of -
10 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
Faculty of -
11 วิทยาลัยนานาชาติ
Faculty of International College
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
Faculty of Engineering
13 คณะพยาบาลศาสตร์
Faculty of Nursing
91 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Faculty of หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
92 หมวดวิชาโท
Faculty of Minor Program