ข้อมูลคณะ

รหัสคณะ คณะ แก้ไขข้อมูล
01 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Humanities and Social Sciences
02 คณะวิทยาศาสตร์
Science
03 คณะศึกษาศาสตร์
Education
04 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
Technology and Community Development
05 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา
Health and Sports Science
06 คณะศิลปกรรมศาสตร์
Fine Arts
07 คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
Economics and Business Administration
08 คณะนิติศาสตร์
Law
09 บัณฑิตวิทยาลัย
-
10 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
Management for Development College
11 วิทยาลัยนานาชาติ
International College
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์
Engineering
13 คณะพยาบาลศาสตร์
Nursing
14 คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ
Agro and Bio Industry
91 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559
92 หมวดวิชาโท
Minor Program