คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด

เลือกคณะที่ต้องการ

- - คู่มือการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - -

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หมวดวิชาโท Minor Program
12 หลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Faculty of Humanities and Social Sciences
10 หลักสูตร
คณะวิทยาศาสตร์ Faculty of Science
12 หลักสูตร
คณะศึกษาศาสตร์ Faculty of Education
3 หลักสูตร
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน Faculty of Technology and Community Development
4 หลักสูตร
คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา Faculty of Health and Sports Science
5 หลักสูตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์ Faculty of Fine Arts
13 หลักสูตร
คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ Faculty of Economics and Business Administration
2 หลักสูตร
คณะนิติศาสตร์ Faculty of Law
0 หลักสูตร
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา Faculty of Management for Development College
2 หลักสูตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ Faculty of Engineering
1 หลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร์ Faculty of Nursing
0 หลักสูตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ Faculty of Agro and Bio Industry