คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/03/2561 13:16 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/12/2560 14:24 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Administration (Public Administration)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/12/2560 14:49 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Geography)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/12/2560 14:59 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Community Administration and Development)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 15:27 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Japanese)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/02/2561 10:28 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Malay Language)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/02/2561 10:28 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (English)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/12/2560 13:35 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Human Resource Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/11/2560 15:59 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 15:03 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Library and Information Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/06/2561 10:48 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 10:05 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (History)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 16:13 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Chinese)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2560 17:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 16:49 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Thai)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2560 17:01 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 17:18 )