คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Administration (Public Administration)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Geography)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาชุมชน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Community Administration and Development)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Japanese)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษามลายู)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Malay Language)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (English)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Human Resource Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Library and Information Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (History)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Chinese)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Thai)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560