คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Mathematics)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/01/2561 11:51 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 11/01/2561 15:36 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Microbiology)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2560 14:52 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2560 14:55 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Biology)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/02/2561 10:12 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/02/2561 10:32 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Computer Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2560 10:34 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2560 10:35 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Environmental Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 07/12/2560 11:03 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 07/12/2560 11:03 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/04/2561 16:04 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/04/2561 16:04 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/02/2561 09:49 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 05/02/2561 10:21 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Information Technology)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/11/2560 09:57 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/11/2560 09:56 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Physics)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2560 16:41 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Fisheries Science and Aquatic Resources)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/12/2560 14:56 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 01/12/2560 14:56 )