คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Mathematics)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Microbiology)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Biology)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Computer Science)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Environmental Science)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Information Technology)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Physics)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Fisheries Science and Aquatic Resources)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -