คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Mathematics)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (จุลชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Microbiology)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2560 14:52 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 10/11/2560 14:55 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Biology)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/11/2560 14:53 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Computer Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2560 10:34 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2560 10:35 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Environmental Science)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีอุตสาหกรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Industrial Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Information Technology)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/11/2560 09:57 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 09/11/2560 09:56 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Physics)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2560 16:41 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Fisheries Science and Aquatic Resources)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -