คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Mathematics)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/05/2560 08:45 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Biology)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/11/2560 14:53 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (ฟิสิกส์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Physics)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/05/2560 14:17 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (ศิลปศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Art Education)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/05/2560 14:56 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (เคมี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/05/2560 14:17 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Early Childhood Education)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/12/2560 10:30 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Physical Education)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/07/2560 14:03 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (English)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/11/2560 16:02 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/07/2560 14:04 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Thai)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/07/2560 14:04 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษาบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Education (Social Studies)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 06/11/2560 15:41 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การวัดและประเมินทางการศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Measurement and Evaluation in Education)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/11/2560 10:11 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/12/2560 09:04 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Arts (Educational Technology and Communications)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/11/2560 10:12 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/12/2560 09:23 )