คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Food Science and Technology)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Animal Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/03/2561 11:11 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/03/2561 11:08 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Agricultural Technology and Community Development)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Agriculture)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/12/2560 16:10 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/12/2560 16:11 )