คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Food Science and Technology)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (สัตวศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Animal Science)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Agricultural Technology and Community Development)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Agriculture)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -