คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/01/2561 17:10 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/01/2561 17:09 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Sports Science)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/09/2560 08:43 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 22/11/2560 14:27 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/01/2561 14:00 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Health (Community Public Health)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/09/2560 08:57 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/09/2560 08:59 )