คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต (การแพทย์แผนไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Thai Traditional Medicine (Thai Traditional Medicine)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Sports Science)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Health (Community Public Health)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -