คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Music (Western Music)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Music (Thai Music)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560