คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์สากล)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Music (Western Music)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/11/2560 16:03 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/11/2560 10:33 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Music (Thai Music)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 13:35 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Fine and Applied Arts (Design)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 18/05/2560 15:02 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Fine and Applied Arts (Performing Arts)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 26/07/2560 14:06 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Arts)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/12/2560 14:15 )