คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Accountancy
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Accountancy
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Accountancy
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Economics
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560