คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2560 16:36 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 14:17 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 13/11/2560 16:37 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 14:18 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Modern Trade Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 14:08 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Marketing)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/11/2560 11:01 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 11:27 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
แผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกอบการและการจัดการ)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Business Administration (Entrepreneurship and Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/11/2560 14:42 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 13:52 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Accountancy
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2560 10:37 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 07/11/2560 09:45 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต (บัญชี)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Accountancy
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/11/2560 10:38 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 10:41 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Accountancy
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 04/04/2560 16:00 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/05/2560 09:22 )
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Economics
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/11/2560 09:56 )
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 21/12/2560 10:20 )