คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยางและพอลิเมอร์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Engineering (Rubber and Polymer Engineering)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
แผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560