คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและพัฒนาสังคม)
ชื่อปริญญา (English) Master of Arts (Social Administration and Development)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (English) Master of Arts (Thai)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการเชิงพื้นที่)
ชื่อปริญญา (English) Master of Arts (Geo-Informatics for Spatial Management)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ไทยศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Master of Arts (Thai Studies)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -