คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Doctor of Philosophy (Cultural Studies)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -