คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) -
ชื่อปริญญา (English) -
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อปริญญา (English) Graduate Diploma (Teaching Profession)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -