คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Education for Human Resources Development)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Teaching Science, Mathematics and Computer)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Master of Arts (Counseling Psychology)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Physical Education)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Curriculum and Instruction)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (เคมี)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Chemistry)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Educational Administration)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (การวิจัยและประเมิน)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Research and Evaluation)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Thai)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การศึกษามหาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อปริญญา (English) Master of Education (Educational Technology and Communications)
รายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -