คุณอยู่ที่ : หน้าหลัก > คณะที่สังกัด > หลักสูตร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2560

ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจ)
ชื่อปริญญา (English) Master of Business Administration (Business Management)
รายละเอียดหลักสูตร -
ดาวน์โหลดแผนการศึกษา -