*** เงื่อนไข ข้อมูลทุกอย่างที่ใช้ในการสมัคร จะต้องเป็นความจริงเท่านั้น
  ข้อมููล login
ชื่อผู้ใช้ :
กรุณาตรวจสอบชื่อผู้ใช้*
รหัสผ่าน :
*
ยืนยันรหัสผ่าน :
*
อีเมล์ :
*
  ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ :
*
สกุล :
*
เพศ :
ชาย หญิง
ว/ด/ ปีเกิด :
* exe. 06/31/2526
โทร. :
*
ที่อยู่ :
*
อำเภอ :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
 
 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000