สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน กลับหน้าหลัก
    งานวิจัยสถาบัน  
1. โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยสถาบันบัณฑิตวิทยาลัย
2. เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
4. สถานภาพมหาบัณฑิตที่ทำวิทยานิพนธ์และสถานภาพ วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
5. ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
7. ความคิดเห็นของคณบดีคณะที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประธานกรรมการผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการที่มีต่อการ ดำเนินงานตามโครงการการให้โควตานิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยทักษิณเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ (แผน ก)
8. ปัจจัยในการสำเร็จการศึกษาล่าช้า ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1