สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผู้บริหารและบุคลากร
โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
แผนผังเว็บไซต์
 
เกี่ยวกับหน่วยงาน กลับหน้าหลัก
    บทความ/บทวิเคราะห์  
1. การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา : มุมมองมหาวิทยาลัยทักษิณ
2. การสื่อสาร : กลยุทธ์สู่ความสำเร็จขององค์กร
3. วิกฤตคุณภาพบัณฑิตศึกษากับบทบาทมหาวิทยาลัย
4. เหตุจูงใจในการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
5. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาล่าช้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
6. การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือสำคัญในการพัฒนาองค์กร
7. ทำวิทยานิพนธ์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
-->  หน้า 1