สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
     
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม
ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)
คู่มือนิสิต
คู่มือผู้ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
Download แบบฟอร์ม
แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร
Template การพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์ (ปริญญาเอก)
Template การพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท แผน ก)
Template การพิมพ์การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท แผน ข)
กรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ภาพพื้นหลังสำหรับประชุมออนไลน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ระบบสารสนเทศ/แบบฟอร์ม กลับหน้าหลัก
    ระบบ i -Thesis (เริ่มใช้ ปีการศึกษา 2562)  
1. คู่มือการใช้งานระบบ iThesis สำหรับการศึกษาด้วยตนเองไปพร้อมวิดีโอ
2. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) Part1
3. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) Part 2
4. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ) Part 1
5. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) Part 2
6. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษาฯ) Part1
7. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (อาจารย์ที่ปรึกษาฯ) Part2
8. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) Part1
9. วีดีโออบรมการใช้งานระบบ iThesis แก่ผู้ใช้งานมหาวิทยาลัยทักษิณ (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) Part2
*** การเข้าสู่หน้าเริ่มต้นระบบ iThesis
10. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
11. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
12. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับเจ้าหน้าที่
13. คู่มือการใช้งานระบบ i-thesis สำหรับผู้ดูแลระบบ
14. ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การใช้งานระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ
-->  หน้า 1